Kompetenču pieeja mācību saturā

Rēzeknes internātpamatskola- attīstības centrs piedalās projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”

RIAC ir pilotskola, kura strādā pie jaunā mācību satura un pieejas ieviešanas. Mācību saturs veidots, domājot par sasniedzamo rezultātu skolēniem, lai veidotos kompetences- kompleksa prasme, lietpratība.

2018./2019.m.g. Rēzeknes internātpamatskola- attīstības centrs  turpina darboties VISC realizētajā projektā Nr.8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” kā viena no simts skolām valstī, kuras aprobē jauno mācību saturu.

Skolas vadības, sākumskolas un pamatskolas komandas piedalījās jaunās mācību pieejas apguves semināros. Visi projekta skolotāji ir izvēlējušies tēmas no jaunā mācību satura, ko aprobē mācību stundās, izvērtē un  sniedz atgriezenisko saiti.

Skolā tika izvērtēts mācību un skolas darbs kopumā, noteiktas stiprās puses un nepieciešamie uzlabojumi. Šajā mācību gadā, skolotājiem  sadarbojoties, tiek pilnveidota skolēnu runātprasme gan mācību stundās, gan  ārpusklases pasākumos. Turpinām darbu pie skolēnu pašvadības prasmju, darba plānošanas iemaņu nostiprināšanas, pašatbildības.

Mācību stundās tiek  izmēģinātas jaunas mācību stratēģijas. Stundās uzsvars tiek likts uz sasniedzamo rezultātu, diferencēto pieeju, jēgpilniem uzdevumiem, savlaicīgu atgriezenisko  saiti un mācīšanos mācīties. Sākumskolas skolotāji ir apņēmušies veidot mācību stundu, balstoties uz  deviņiem mācību notikumiem tajā un dažādu stratēģiju pilnveidošanu, kas skolēnus vēl mērķtiecīgāk virzīs uz  noteikta mērķa sasniegšanu. Viens no šī mācību gada uzdevumiem ir daudzveidīgu materiālu izmantošana  un savas personīgās pieredzes  bagātināšana saistībā ar  apzinātas teksta izpratnes pilnveidošanu. Pamatskolas  posmā skolotāji kopā ar skolēniem izveidoja runātprasmes snieguma līmeņu aprakstu, ko  izmanto gan vērtēšanā, gan pašvērtējumā. Jau pirmajā semestrī tika veikta skolēnu runātprasmes diagnostika- pašvērtējums un skolotāju vērtējums, ieteiktas rekomendācijas.  Pēc pašu noteiktiem kritērijiem skolēni veido prezentācijas un pilnveido prasmi uzstāties, runāt.

Būtiska loma ir audzināšanas darbam un komunikatīvo prasmju attīstīšanai. Audzināšanas nodarbībās tiek pilnveidotas sociāli emocionālās mācīšanās prasmes.  Skolēniem ir zināmi skolā noteiktie tikumi, kurus jāattīsta.

Skola ir elastīga dažādu mācību formu ieviešanā. Tika izmēģinātas bloku stundas, tematiskais mēnesis (novembris), februārī notika starpdisciplināro stundu nedēļa. Šīs stundas  veicina dzīvesprasmju, praktiskā radošuma, uzņēmības un kompetenču attīstīšanu, kā arī dod iespēju jaunām pieejām un metodēm skolēnu domāšanas pilnveidei.

Skolā notiek labās prakses pieredzes stundas un nodarbības, to vērošana, analīze, refleksija par redzēto un paveikto. Tiek organizētas  meistardarbnīcas, kurās piedalās ne tikai mūsu, bet arī pedagogi no citām skolām.

Pavasarī ir plānota atkārtota runātprasmes diagnostika 7.-9.klašu skolēniem un tiks pētīta attīstības dinamika.

Aprīlī skolu komandas prezentēs paveikto Latgales skolotājiem, uzstājoties ieviešanas semināros.

2017./2018.m.g. RIAC realizē pašvadības caurvijas ieviešanu mācību darbā un lasītprasmes pilnveidošanas

PAŠVADĪBA – t.i. skolēni

  • apzinās savas emocijas, vēlmes, vajadzības un intereses;
  • spēj aktīvi un mērķtiecīgi kontrolēt savu uzvedību, motivāciju un mācību darbību;
  • prot un ir motivēti pastāvīgi un patstāvīgi mācīties un pilnveidot sevi;
  • saprot un seko līdzi savam mācīšanās procesam;
  • izvērtē savus mācību sasniegumus.