Kompetenču pieeja mācību saturā

Rēzeknes internātpamatskola- attīstības centrs piedalās projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”

RIAC ir pilotskola, kura strādā pie jaunā mācību satura un pieejas ieviešanas. Mācību saturs veidots, domājot par sasniedzamo rezultātu skolēniem, lai veidotos kompetences- kompleksa prasme, lietpratība.

2017./2018.m.g. RIAC realizē pašvadības caurvijas ieviešanu mācību darbā un lasītprasmes pilnveidošanas

PAŠVADĪBA – t.i. skolēni

  • apzinās savas emocijas, vēlmes, vajadzības un intereses;
  • spēj aktīvi un mērķtiecīgi kontrolēt savu uzvedību, motivāciju un mācību darbību;
  • prot un ir motivēti pastāvīgi un patstāvīgi mācīties un pilnveidot sevi;
  • saprot un seko līdzi savam mācīšanās procesam;
  • izvērtē savus mācību sasniegumus.