Metodisko materiālu katalogs

2018./2019.m.g.

I.Saule Mnemotehnika

V.Solovjova Sadarbiba_ar_vecakiem

I.Zadvinska, S.Jablonska Darbs ar vecākiem sākumskolā

A.Kudure Jaunākās atziņas par pārtiku

 

2017./2018.m.g.

I.Treikale Literārās stundas sākumskolā.

I.Treikale Pirms izmet, izlasi, izgriez un izmanto.

I.Saule Lasītprasme

M.Kudurs Skolēnu brīvā laika organizēšanas iespējas

A.Verze Jēdzienu kartes lasītprasmes veicināšanai

L.Sosnare: Daudzpusīgā intelekta teorija skolā bērniem ar speciālajām vajadzībām

A.Viļuma: Pašvadības caurvijas ieviešana mācību darbā sākumskolas klasēs.

A.Verze: Skolēnu motivācijas veicināšana pašvadītā lasīšanas procesā.

 

2016./2017.m.g.

A.Litauniece: Lasīt ar interesi

V.Škrjaba: Paًšapkalpošanās prasmju pilnveidoًšana sākumskolas skolēniem ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem ārpusstundu laikā

I.Mediss: Vizuālais atbalsts matemātikas stundās izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem garīgās attīstības traucējumiem

I.Kolendoviča: Kas jāņem vērā, veidojot draudzību ar digitālo tehnoloģiju palīdzību

I.Kolendoviča: Digitālo tehnoloģiju loma bērnu komunikācijā

I.Kolendoviča: Preventīvu pasākumu īstenoًšana sociālās atstumtības riska mazināšanā

I.Guseva: Tēmas „Fizika un tehnika” apguve, ievērojot izglītojamo mācīšanās traucējumus

I.Guseva: Tēmas „Fizika un tehnika” apguve, ievērojot izglītojamo mācīšanās traucējumus

I.Guseva: Tēmas „Fizika un tehnika” apguve, ievērojot izglītojamo mācīšanās traucējumus

I.Guseva: Tēmas „Fizika un tehnika” apguve, ievērojot izglītojamo mācīšanās traucējumus – – Interaktīvas tāfeles materiāli, programma Activ Inspire.

E.Barkane, Ž.Truskovska: Pusaudžu socializācijas procesa veicināšana neformālās izglītības vidē

 

2015./2016.m.g.

I.Bogdanova: Didaktisko rotaļu pielietojums pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu ar speciālajām vajadzībām attīstības veicināšanā matemātikas nodarbībās (metodiskais atbalsta materiāls)

I.Saule: Runas un rakstu vingrinājumu diferencēšana bērniem ar speciālajām vajadzībām

Ž.Truskovska, A.Olutnika: Profesionālā izdegšana un tās profilakses iespējas

A.Rezvovs: Pareizrakstības attīstība dzimtās valodas (krievu) stundās 1. klasē

I.Urtāne: Mūzikas terapijas izmantošana ģimenes harmoniskas vides veidošanā

I.Višķere: Modes skate kā mācību metode

A.Kudure: Alternatīvās izglītības metožu izmantošana bioloģijas stundās

K.Balodis: Antarktika

K.Balodis: Pasaules okeāns un tā daļas

K.Balodis: Saimniecības attīstības priekšnoteikumi un faktori